Genel Bilgiler

Bilginin büyük bir hızla çoğaldığı, yenilendiği ve değiştiği çağımızda işletmecilik öğrenimine ilginin artıyor olması bir rastlantı değildir. Çoğalan ve yenilenen bilgiyle birlikte, iyi yetişmiş insan gücüne duyulan gereksinim de artmaktadır. İşletmecilik uğraşının birçok bilgi alanını kapsaması ve öğretim programlarının da bu gerçeğin ışığında oluşturulması, işletmecilik öğrencilerinin donanımlı ve sonuç alıcı profesyoneller olarak yetişmelerine olanak vermektedir. İşletme bölümlerinde okuyan öğrencilerin çağımızın karmaşık örgütlerinde başarılı olmalarını sağlayan becerileri edinebilmeleri, işletmecilik eğitimini son yılların en önemli eğitim/öğretim projelerinden birisine dönüştürmüştür. Farklı bilim alanlarından lisans diploması alan gençlerin bile yüksek lisans (master) tercihleri işletmecilik olmaktadır. Bunun önemli bir nedeni, çağımızın güçlü ekonomik örgütlenmeler çağı olması, bilgi ve teknolojiye bu büyük örgütleri yöneten yönetici-liderlerin yön vermesidir.

İşletmecilik öğretiminin temel amacı, ekonomik örgütlenmelerin içerdiği karmaşa, değişim dinamiği, yenileşme zorunlulukları ve stratejik üstünlük elde etme çabalarının oluşturduğu ortamla başa çıkabilecek insan gücünü yetiştirmektir. Bu nedenle, tasarlanan öğretim programı insan ilişkileri, psikolojik çözümleme, toplumsal-örgütsel değişmeden başlamakta ve giderek karmaşık sayısal-istatistiksel verileri etkili bir biçimde kullanmayı öngören bir çok değişik ders grubunu içermektedir. Öğretim programı çerçevesinde işletme öğrencileri, niteliksel ve niceliksel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerileri yanı sıra, mesleki açıdan gerekli İngilizce bilgisi ve bilgisayar kullanım becerileriyle de donatılmaktadırlar. Öğretim programı, 2000'li yıllardaki Türkiye'nin gereksinme duyduğu yaratıcı, yenilikçi, sorun çözücü, üretken, ileri görüşlü ve lider nitelikli yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İşletme Bölümü, hızla değişen iş dünyasında önemli ve kritik bir rolde aktif görev alarak, bu alanda başarılı olabilmek için gereken farklı altyapıyı sunmaktadır. Bölüm, öğrencilerinin, analitik yeteneklerini, eleştirel düşünmelerini, iletişim ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeye odaklanır. İşletme Bölümü, fakültenin kurucularını da içeren kalifiye ve işine bağlı akademisyenlerle, gerek ihtiyaç duyulan konularda işletmelere danışmanlık hizmeti vererek, gerekse uluslararası düzeyde araştırma, proje ve yayın üreterek literatüre katkı sağlamaktadır.

İşletme bölümü mezunları, ulusal ya da uluslararası işletmelerde ve/veya kurumlarda, yönetim ve organizasyon, muhasebe, finansman, üretim yönetimi, pazarlama, insan kaynakları ve denetim gibi geniş bir yelpazede yönetici, tüm kamu kurumlarında ve bakanlıklarda müfettiş, uzman ya da araştırmacı olarak çalışabilirler. İş alanı olarak bunların yanısıra kendi işlerini kurabilir veya serbest muhasebecilik yapabilirler.

Dr. Öğr. Üyesi SEMİH SERKANT AKTUĞ
Güncelleme : 13.02.2017 21:22:54